ធ្វើការណាត់ជួប

សាលាទ្វេភាសាបាមប៊ូចាយ៉ា

នៅពេលសាលារបស់យើងបើកដំណើរការ យើងសុំឱ្យលោកអ្នកធ្វើការណាត់ជួបជាមុនសម្រាប់ការមកទស្សនកិច្ចដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីទស្សនវិជ្ជានិងកម្មវិធីសិក្សាបែប Waldorf ។ ពួកយើងពិតជាចង់ផ្ដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជូនលោកអ្នក!

សាលាទ្វេភាសាបាមប៊ូចាយ៉ាបណ្ដុះក្ដីស្រឡាញ់គ្មានដែនកំណត់ចំពោះការរៀនសូត្រនិងបង្កើតធនធនមនុស្សដែលពោរពេញដោយភាពជឿជាក់ដល់ពិភពលោក។ យើងជាពិតចង់ចែករំលែកពីការអប់រំបែប Waldorf ដល់លោកអ្នក ហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងណែនាំលោកអ្នកពីដំណើរការចុះឈ្មោះចូលរៀន។

សូមបំពេញបែបបទខាងក្រោម បន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់លោកអ្នកវិញឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរៀបចំការទស្សនកិច្ចនៅបាមប៊ូចាយ៉ាជូនលោកអ្នក។

ចំណាំ៖ យើងមិនទទួលការចូលទស្សនកិច្ចសាលាដោយគ្មានការណាត់ជួបជាមុននោះទេ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងចង់ទស្សនកិច្ចសាលា  សូមទំនាក់ទំនងមកពួកយើងជាមុនសិន។