បាមប៊ូចាយ៉ា

កំណត់ត្រា

ចំណុចពិសេសរបស់កម្មវិធីសិក្សា Waldorf នៅបាមប៊ូចាយ៉ា
ព័ត៌មាន

គេហទំព័រថ្មីរបស់បាមប៊ូចាយ៉ា

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រថ្មីរបស់បាមប៊ូចាយ៉ា! គេហទំព័រថ្មីរបស់យើងមានព័ត៌មានអំពីសាលារៀន ក្រុមការងារ កម្មវិធីសិក្សារបស់យើង និងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីកម្មវិធីសិក្សាបែប Waldorf ដែលយើងផ្ដល់ឱ្យក្រុមគ្រួសារនៅខេត្តសៀមរាប។

អានបន្ថែម »