ការរស់នៅដោយពុំសូវប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

សាលាទ្វេភាសាបាមប៊ូចាយ៉ា

រស់នៅដោយពុំសូវប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច!

ការរស់នៅដោយពុំសូវប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចធ្វើការគាំទ្រវប្បធម៌រស់នៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចតិចបំផុតនិងគាំទ្រក្រុមគ្រួសារបាមប៊ូចាយ៉ាជាមួយនឹងការរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាព “ប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចតិច” តែក្នុងពេលទំនេរនិងសម្រាប់ការកម្សាន្ត។

“ការប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចតិច” ផ្តោតទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចតិចបំផុត មិនមែន “មិនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច” នោះទេ  យើងទទួលស្គាល់ពិភពលោកដែលយើងរស់នៅ ប៉ុន្តែយើងលើកទឹកចិត្តការកម្សាន្តដែលមិនមានអេក្រង់។

ពួកយើងមិនមែនប្រឆាំងនឹងបច្ចេកវិទ្យានោះទេ ពួកយើងគ្រាន់តែគាំទ្រមនុស្សជាង!

ទំនាក់ទំនងមកកាន់បាមប៊ូចាយ៉ា

គន្លឹះនិងជំហានដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទាំងនោះ

ជម្រើសទូរស័ព្ទ

ការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្ដាយទៅលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

វីដេអូហ្គេម

ភាពឯកជនរបស់កុមារ

សកម្មភាពដែលមិនមានអេក្រង់

អត្ថបទនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

អង្គការ Children’s Screen Time Action Network-a project of CCFC